top of page
Kaffe med sukker

Mitt Varsel

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
 

Følgende retningslinjer gjelder i norsk idrett:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Jeg vil varsle

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Hva kan jeg varsle om

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. 

Her finner du lenker til våre temasider og retningslinjer som kan hjelpe deg med å forstå hvilke tema det kan varsles om.
Les mer her.

Hvordan
varsler jeg

Et varsel skal alltid sendes til idrettslaget, idrettsrådet, særforbundet eller idrettskretsen hvor hendelsen eller handlingen du ønsker å varsle om har skjedd.

Du kan si ifra til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på. Du kan si fra skriftlig, over telefonen, eller ved personlig møte. Om du varsler muntlig, kan det være lurt også å sende inn et skriftlig varsel som du selv har skrevet. Da har du en skriftlig referanse på det du har sagt ifra om, og fortalt med egne ord hva du har opplevd. Du kan også varsle via portalen MittVarsel. Les mer her.

...

bottom of page