top of page

INNKALLING TIL FIGHTER KBK ÅRSMØTE

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har møterett på årsmøtet 29. mars kl. 19:30. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.SAKSLISTE


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning for Sportslig

5. Behandle årsberetning for Styret

6. Behandle regnskap for Fighter KBK, Herunder styrets

økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .

7. Behandle forslag og saker.

b. Innkomne forslag og saker

8. Fastsette medlemskontingent for 2023, og treningsavgift 2023.

9. Vedta budsjett 2023

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11. Foreta valg av:

a. Styret med leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 1 styremedlem under 26 år, og

minimum 2 varamedlemmer.

b. Kontrollutvalg (Leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem)

3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd en har representasjonsrett.

c. Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem).

Comentários


bottom of page